WGBO

WGBO

De rechten en plichten tussen zorgvragers en zorgverleners zoals een huisarts, tandarts of specialist, zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook als zorgbegeleidende organisatie zijn wij verplicht om ons daaraan te houden. Maar wat staat er precies in die WGBO?

Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Als een zorgverlener u behandelt, dan heeft u op grond van de WGBO ‘automatisch’ een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft daarvoor (uiteraard) geen contract of iets dergelijks te tekenen.

In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij zo’n geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten zowel de zorgverlener als u – als zorgvrager/patiënt/cliënt – zich aan houden. 

Plichten zorgverlener

Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen, de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Mogelijke andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Informatieverstrekking zorgverlener

De zorgverlener geeft die informatie over het onderzoek en de behandeling:

 • Aan de patiënt zelf
  als hij 16 jaar of ouder is

 • Aan de patiënt zelf én de ouders/verzorgers
  als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is

 • Aan de (wettelijke) vertegenwoordiger
  – zoals een ouder, familielid, gemachtigde of mentor – bij wilsonbekwaamheid, dus als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is om beslissingen te nemen

Rechten & plichten zorgvrager

Als zorgvrager/patiënt/cliënt heeft u onder andere het recht:

 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om op basis van de informatie die u van de zorgverlener heeft gekregen, te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling
 • Op een second opinion – ofwel een tweede mening en/of advies – van een andere deskundige dan de behandelende zorgverlener(s)
 • Op inzage in uw medisch dossier

U heeft in die zorgvrager-zorgverlener relatie zelf ook een aantal plichten. U moet onder andere de zorgverlener te allen tijde duidelijk en volledig informeren zodat hij/zij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. Ook dient u zo goed als mogelijk mee te werken aan het onderzoek en de behandeling, door de adviezen en voorschriften op te volgen die betreffende zorgverlener u geeft.

Wcz

Patiëntenrechten en -plichten zijn in meerdere wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door één nieuwe wet: de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Het doel van die samenvoeging is uw rechtspositie als cliënt te versterken en verduidelijken. 

N.B. Het gaat om voorgenomen beleid. Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van de wet is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht

Datum laatste wijziging: 22 januari 2024.