Mag De Nationale Trombose Dienst mijn medische gegevens verstrekken aan mijn zorgverzekeraar?

Medische gegevens
Ja, dat mag. De NTD moet bij de financiële afwikkeling van aan u verleende zorg bepaalde medische gegevens aan uw zorgverzekeraar verstrekken. In het algemeen geldt daarvoor dat dat alleen mag voor zover het noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en verzekeringswetgeving. Welke medische gegevens de NTD mag verstrekken, is wettelijk geregeld. Dit is onder meer vastgelegd in de ministeriële regelingen op grond van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Medisch dossier
Alleen in uitzonderlijke gevallen heeft uw zorgverzekeraar recht op inzage in uw medisch dossier. In de op de Zorgverzekeringswet, AWBZ en Wmg gebaseerde regelingen staat onder welke omstandigheden een dergelijke inzage pas aan de orde kan komen.

Uw zorgverzekeraar mag bijvoorbeeld controleren of de NTD een gedeclareerde behandeling daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Dat heet materiële controle. Voor die controle geldt echter een strikte procedure, waarbij uw zorgverzekeraar alleen in het uiterste geval uw medisch dossier mag inzien.