Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een specialist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen.

In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Plichten van hulpverleners

Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:

 • uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
 • de te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
 • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Informatieverstrekking door hulpverlener

De hulpverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:

 • aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is;
 • aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is;
 • aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

Rechten en plichten van patiënten

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
 • om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
 • op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts;
 • op inzage in uw medisch dossier.

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen en zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg (Wcz)

De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.

Het gaat om voorgenomen beleid. Het wetsvoorstel ligt op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van de wet is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht

Datum laatste wijziging: 26 juli 2018