Privacybeleid

Privacybeleid voor de bescherming van uw privacy & persoonsgegevens

Privacyreglement De Nationale Trombose Dienst

AVG en WGBO
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de belangrijkste privacywet in Nederland. Deze door de EU uitgeroepen verordening heeft als doel uw privacy-rechten te beschermen en organisaties te verplichten om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Naast deze algemene wet, gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

In dit privacyreglement vertellen wij u meer over uw rechten – en onze plichten – op grond van de AVG en de WGBO. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De Nationale Trombose Dienst

Zoals u weet, worden bij ons – stichting Virtuele Trombosedienst h.o.d.n.v. De Nationale Trombose Dienst (hierna te noemen: NTD) – kantoorhoudend aan de Zonneoordlaan 17 te Ede, bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt.

Die gegevens zijn noodzakelijk voor uw behandeling en de administratieve afhandeling daarvan. Ook kan op een andere manier verwerking van uw gegevens noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting – zoals het melden van ernstige bijwerkingen.

De NTD is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in haar organisatie plaatsvindt. Ter bescherming van uw persoonsgegevens brengt de NTD passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De NTD voldoet als volgt aan haar verplichtingen door:

Goed om te weten

 • Uw gegevens worden uitsluitend voor deze specifieke doeleinden gebruikt:
  – Zorg- & serviceverlening
  – Doelmatig beheer
  – Geanonimiseerde ondersteuning van onderzoek, onderwijs & voorlichting
  – Geanonimiseerde terugkoppeling voor inzicht-, benchmark- & leerdoeleinden
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • Alle medewerkers van de NTD hebben een geheimhoudingsplicht en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen die niet direct bij uw behandeling betrokken zijn, met uitzondering van situaties waarin de NTD daartoe wettelijk verplicht wordt
 • Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden bewaard zolang u onder behandeling bent van De Nationale Trombose Dienst. Na het stoppen van de behandeling wordt uw elektronisch patiëntendossier (EPD) minimaal 20 jaar bewaard (de wettelijke termijn voor het bewaren van een medisch dossier)

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht om te weten of en welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden
 • Recht op inzage en afschrift van die gegevens
 • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens – indien nodig
 • Recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Let op, dit kan afgewezen worden als a) het bewaren van de gegevens voor een derde van aanmerkelijk belang is en b) de gegevens op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw gegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • Het recht op beklag bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en/of de NTD. Heeft u een vraag of klacht over (de verwerking van) uw gegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) – die toezicht houdt op toepassing en naleving van de AVG – door een e-mail te sturen naar fg@ntd.nl.
 • U kunt uw belangen ook laten behartigen door een vertegenwoordiger – zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor.

Opvragen medische gegevens overleden cliënt

Het verstrekken van gegevens van een overleden cliënt(e) is alleen toegestaan als aannemelijk is – of aannemelijk gemaakt kan worden – dat de overledene in kwestie daar geen bezwaar tegen zou hebben gehad óf indien er zwaarwegende belangen zijn. Een verzoek hiervoor moet goed worden beargumenteerd, omdat het de NTD vraagt haar zwijgplicht te doorbreken.

Meerderjarigheid

De WGBO beschouwt een cliënt vanaf 16 jaar als meerderjarig. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten dus zelf de aanvraag indienen. Voor cliënten tussen de 12 en 16 jaar geldt een ‘dubbele toestemming’. Dat betekent dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) en de jongere in kwestie samen de aanvraag moeten doen.

Aanvraagformulieren & procedures

U heeft op elk moment recht op inzage in uw gegevens in uw medisch dossier. Persoonlijke werkaantekeningen van medewerkers van de NTD kunt u niet inzien.

Bent u cliënt van de NTD en wilt u een (digitale) kopie van uw persoonlijke dossier ontvangen? Laat het onze servicedesk weten middels een bericht via uw dossier.

Machtiging

Vraagt u om een schriftelijke kopie van uw dossier? Dan wordt die aan u persoonlijk gericht en naar het bij ons bekende huisadres gestuurd.

Als u de kopie liever af wilt laten halen, dan kunt u daarvoor iemand machtigen. Wij hebben dan wel eerst een volledig ingevulde machtiging en een kopie van betreffende (geldige) legitimatiebewijzen nodig, dus een van uzelf en van de gemachtigde. Vraag het daarvoor bestemde machtigingsformulier bij onze servicedesk aan via een bericht in uw dossier.

Websites van derden

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld om u meer informatie te geven en/of u verder te helpen. De NTD is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van (die) andere websites en adviseert u altijd het privacybeleid van die website(s) te raadplegen.

Tot slot

De NTD behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd, wij raden u daarom aan om die regelmatig te bekijken.

Laatste wijziging privacybeleid: 26 februari 2024.