Reglement voor de bescherming van privacy en persoonsgegevens

Privacy beleid ter bescherming van privacy en persoonsgegevens

 

AVG en de WGBO
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is opgesteld ter bescherming van de wet op privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet, heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Dit reglement verstrekt informatie over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De Nationale Trombose Dienst

Bij stichting Virtuele Trombosedienst h.o.d.n.v. De Nationale Trombose Dienst (hierna te noemen “NTD”), kantoorhoudend aan de Zonneoordlaan 17 te Ede, worden bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt. Deze zijn noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor de administratieve afhandeling van uw behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ter bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het melden van ernstige bijwerkingen).

De NTD is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in haar organisatie plaatsvindt. Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt de NTD passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De NTD voldoet als volgt aan haar verplichtingen door:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  – Zorg- en serviceverlening.
  – Doelmatig beheer.
  – Ondersteuning van onderzoek, onderwijs en voorlichting (uiteraard anoniem)
  – Geanonimiseerde terugkoppeling voor inzicht-, benchmark- en leerdoeleinden.
 • Er vindt in geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers van de NTD hebben een geheimhoudingsplicht en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, die niet direct bij uw behandeling betrokken zijn, met uitzondering van situaties waarin de NTD daartoe wettelijk verplicht wordt.
 • Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden bewaard zolang u onder behandeling bent van De Nationale Trombose Dienst. Na het stoppen van de behandeling wordt het EPD minimaal 20 jaar bewaard (wettelijk termijn van bewaren medisch dossier)

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Recht op inzage en afschrift van deze gegevens.
 • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Dit kan echter afgewezen worden indien het bewaren van de gegevens voor een derde van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw gegevens. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht op beklag bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De NTD heeft een Functionaris gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening gegevensbescherming. Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de door NTD aangestelde FG functionaris.

Dit doet u door een e-mail te sturen naar: fg@ntd.nl

 • Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

Opvragen medische gegevens overleden cliënt

Het verstrekken van de gegevens is toegestaan indien aannemelijk is of aannemelijk gemaakt kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er zwaarwegende belangen zijn. Een verzoek hiertoe dient goed te worden beargumenteerd omdat het de NTD vraagt haar zwijgplicht te doorbreken.

Meerderjarigheid

De WGBO beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Voor cliënten tussen de 12 en 16 jaar geldt een ‘dubbele toestemming’. Met andere woorden: de wettelijke vertegenwoordiger(s) en de jongere moeten samen de aanvraag doen.

Aanvraagformulieren en procedures

Indien u gebruik wilt maken van uw recht op inzage van het dossier, dan moet dat schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier hiervoor kunt u opvragen bij onze Servicedesk.

Machtiging

In geval van een kopie van uw dossier wordt dit aan u persoonlijk naar het bij ons bekende huisadres toegezonden. Als u deze kopie liever af wilt laten halen, dan kunt u hiervoor iemand machtigen. Daarvoor is een machtiging en geldige legitimatiebewijzen van u en de gemachtigde noodzakelijk. Een machtigingsformulier hiervoor kunt u opvragen bij onze Servicedesk

Websites van derden

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. NTD is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites en adviseert u te allen tijde het privacy beleid van deze websites te raadplegen.

Algemeen

Voor al uw vragen over dit Privacy beleid dan kunt u bij ons terecht via de contactpagina.

NTD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wijzigingen worden op deze Website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te bekijken.

Datum laatste wijziging: 28 januari 2020